Thu. May 26th, 2022

Qajeelchi Poolisii Bulchiinsa Magaalaa Jimmaa hara’a ganama sakatta’iinsa gaggeesseen Meeshaan waraanaa seeraan alaatii fi Meeshaalee ittiin dhimma bahan adda addaa to’annoo seeraa jala oolchee jira.


Bu’uruma kanaan, 1ffaa. Kilaashii 2, Rasaasa 74, kaartaa 3 waliin.
2ffaa. Shugguxii gosa adda addaa 5, Rasaasa 55 fi Kaartaa 3, waliin.
3ffaa. Rasaasa meeshaa bodatti hafaa.
4ffaa. Rasaasa Bireenii.
5ffaa. Chaapaa forjidii kan Mata dure 6 fi Geengoo 2.
6ffaa. Shiboo sarara ibsa maraa 1.
7ffaa. Meeshaa sagale waraabu 1,
8ffaa. Mi’a shiishaa ittiin xuuxan 2.
9ffaa. Sababa dhimmoota armaan oliitiin namoonni shakkaman 9 to’annoo seeraa jala olfamanii dhimmichi qulqula’aa jira jechuudhaan Hogganaan Qajeelcha Poolisii Bulchiinsa Magaalichaa Ins. Anteeneeh Geetaaneeh beeksisanii jiru.

Maddi: Oromia Police Commission

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College.

Leave a Reply

%d bloggers like this: