Thu. May 26th, 2022

Badhaasni Odaa (Oda Award) Bara Kanaa Onkoloolessa 19 Sharaatan Addistti Akka Geggeeffamu Bashaatuu Tolamaariyaam Beeksiste.

Badhaasa Odaa 4ffaa ilaalchisee ibsa kennamee.

Ergaa Bashaatuu Tolemaraamiyaam

Akkaataa raawwannaa dorgommiis haala armaan gadii kanatti ibsameen akka tahu Bashaatuun beeksifteerti.

  1. Kaadhimamtoota dorgomtoota badhaasa Odaa Marsaa 4ffaa tiif dhihaatan filachuu kan dandeessan karaa Ergaa gabaabaa ykn SMS lakk. 8222 koodii OA dura aansuun bilbila harkaa keessaniin yoo ergitan qofaadha.

2. Kaadhimamtoota dorgomtoota badhaasa Odaa Marsaa 4ffaa tiif dhihaatan filachuu kan dandeessan karaa Ergaa gabaabaa ykn SMS lakk. 8222 koodii OA dura aansuun bilbila harkaa keessaniin yoo ergitan qofaadha.

Image may contain: 4 people, text that says 'KAADHIMAAMTOOTA VIDIYYOO MUZIIQAA BAREEDAA KAN BARA 2012 SMS 8222 ODAAWARD ODA AWARD 2020 Kuul Surre OA 19 Hawwii H/Yesuus OA 21 Andu' alam Gosaa OA 20 Sinnishaaw Mul ataa OA 22 BankofOromiali B.T.M. TOURISMIBUREAN BIC 4$'

3. Kaadhimamtoota dorgomtoota badhaasa Odaa Marsaa 4ffaa tiif dhihaatan filachuu kan dandeessan karaa Ergaa gabaabaa ykn SMS lakk. 8222 koodii OA dura aansuun bilbila harkaa keessaniin yoo ergitan qofaadha.

Image may contain: 3 people, text that says 'KAADHIMAAMTOOTA SIRBA QEENXEE KAN BARA 2012 SMS 8222 ODAAWARD ODA AWARD 2020 Andu' alam Gosaa OA01 OA 01 Caalaa Bultumee ΟΑ 02 Dassaalany Beekamaa OA03 03 ankofOromia B.T.M. OURSMBICM BIC 4$'

4. Kaadhimamtoota dorgomtoota badhaasa Odaa Marsaa 4ffaa tiif dhihaatan filachuu kan dandeessan karaa Ergaa gabaabaa ykn SMS lakk. 8222 koodii OA dura aansuun bilbila harkaa keessaniin yoo ergitan qofaadha.

Image may contain: one or more people, text that says 'KAADHIMAMTOOTA WALLISTOOTA HAARAA BARA 2012 SMS 8222 ODAAWARD ODA AWARD 2020 Caaltuu H/mariyaam Qumnagar Amaaree Sinnishaaw Mul ataa OA 13 OA 14 OA 15 ankofOromia YOURISMIREAN BIC'

5. Kaadhimamtoota dorgomtoota badhaasa Odaa Marsaa 4ffaa tiif dhihaatan filachuu kan dandeessan karaa Ergaa gabaabaa ykn SMS lakk. 8222 koodii OA dura aansuun bilbila harkaa keessaniin yoo ergitan qofaadha.

Image may contain: one or more people, text that says 'KAADHIMAMTOOTA SIRBA AMMAYYAA BARA 2012 SMS 8222 4th ODAAWARD ODA AWARD 2020 Biraanee Tafarraa OA 23 Yohannis Fallaqaa OA 24 Ibiddoo Galaan ΟΑ 25 BankofOromia B.T.M. OURISMINREAD BIC'

6. Kaadhimamtoota dorgomtoota badhaasa Odaa Marsaa 4ffaa tiif dhihaatan filachuu kan dandeessan karaa Ergaa gabaabaa ykn SMS lakk. 8222 koodii OA dura aansuun bilbila harkaa keessaniin yoo ergitan qofaadha.

Image may contain: 6 people, text that says 'KAADHIMAMTOOTA SIRBA CIMDII BARA 2012 SMS 8222 ODAAWARD ODA AWARD 2020 Aadam Mohaammad fi Daraartuu Guutamaa ΟΑ 07 Jimaa Galataa fi Hawwii Hayiluu OA 09 Isqiyaas Mazammir fi Daangaa Hayileyesuus OA 08 BankofOromia B.T.M. YOURISMIACAD AIC $'

7. Kaadhimamtoota dorgomtoota badhaasa Odaa Marsaa 4ffaa tiif dhihaatan filachuu kan dandeessan karaa Ergaa gabaabaa ykn SMS lakk. 8222 koodii OA dura aansuun bilbila harkaa keessaniin yoo ergitan qofaadha.

Image may contain: 3 people, text that says 'KAADHIMAAMTOOTA ALBAMA FILATAMAA BARA 2012 SMS 8222 ODAAWARD ODA AWARD 2020 Asaffaa Yaadasaa OA 04 Keekiyyaa Badhaadhaa ΟΑ 05 Yisaaq Saamu'eel OA06 OA 06 coop BankofOromial B.T.M. TOURISMIAREAN GIC'

Maddi: Fuula Feesbuukii Bashaatuu Tolamaaram

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College.

Leave a Reply

%d bloggers like this: