Thu. May 26th, 2022
Awash Bank

Baankiin Awaash ’Master Card Foundation’ waliin ta’uun Sagantaa Liqii Haarawaa jalqabe

‘Master Card Foundation’n Komishinii Hojii Uumuufi ‘First Consult’ waliin ta’uun Pirojektii Intarpiraayizoota Maayikiroofi Xixiqqaa sababa Vaayirasii koronaatiin miidhaan irra gahe dandamachuu dandeessisu qopheessuun hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa jira. Dhiyeessii faayinaansii pirojekticha hojiirra oolchuuf dandeessisuufis waliigaltee Tajaajila liqii Baankii Awaash waliin raawwateera.

Akkaataa waliigaltichaatiin Wabii Tajaajila Liqii Baankiin Awaash kennuuf %50n’Master Card Foundation’ dhaan dursee Baankii kan galu yoo ta’u, %50 ammoo waldaalee tajaajila liqichaa gaafataniin kan dhiyaatu ta’a. Haa ta’u malee, humni waldaalee tajaajilicha barbaadanii xiqqaa ta’uu tilmaama keessa galchuudhaan, Baankiin Awaash gosoota qabeenyaa wabummaadhaan dhiyaachuu danda’an kan biroo haarawoonis kan ilaalu ta’uu isaa asumaan ibsina.

Tajaajilicha argachuudhaaf interpiraayizoonni kan galmaa’an karaa marsariitii https://WWW.ethiomsefund.com dhimmuma kanaaf ‘Master Card Foundation’ fi deeggartoota isaatiin qophaa’een yoo ta’u, ulaagaa fawundeeshinichi kaa’een kan filataman ta’u. Maamiloota Baankii Awaash duraanis ta’ee, kanneen haarawoon tajaajilicha barbaadan martuu haaluma kanaan iyyannoo isaanii dhiyeeffatu.

Gama biraatiin, kanneen iyyata isaanii barreeffamaan dhiyeeffachuu barbaadaniifis gucni dhimma kanaaf qophaa’e dameewwan Baankii Awaash magaala Finfinneetti argaman hundattuu kan argamu waan ta’eef, iyyattoonni tajaajilicha barbaadan gucicha guutuun gara Dameewwaniitti deebisuudhaan calalliidhaaf dhiyaachuu danda’u. Dhumarrattis Interpiraayizoonni Fawundeeshinichaan calalamanii gara Baankiitti ergaman akkaataa Imaammataafi qajeelfama Liqii Baankiitiin tajaajilicha kan argatan ta’a.

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College.

Leave a Reply

%d bloggers like this: